Bulgarian B2

Who is it suitable for?

The Bulgarian for Foreigners B2 level course is an intensive programme aimed at improving reading, writing, listening and speaking skills in Bulgarian. With a satisfying basic grammar foundation, students will focus on actively using the language in a variety of real-world situations, from communicating in everyday situations to analyzing texts and cultural enrichment. Teachers take care to expand vocabulary and improve communication skills while encouraging students to express their opinions and ideas in English. The course will prepare students for successful interaction in a variety of fields and contexts in the Bulgarian social and professional environment at B2 level.

What will you be able to do after the course?

На ниво B2, учащите достигат до по-висока степен на владеене на българския език, разширявайки своите умения в различни аспекти на езика. Ето какви умения обикновено се придобиват:

Слушане с разбиране: Способни са да разбират сложни и дълги текстове, както и да възприемат основните идеи от специализирани дискусии, лекции или презентации.

Четене: Могат да четат технически и сложни текстове, включително специализирани статии и документи, като разбират главните аргументи и детайли.

Устно общуване: Способни са да участват в сложни дискусии и дебати, като формулират ясни и добре структурирани аргументи, и могат да се адаптират към различни стилове на комуникация.

Писмено общуване: Могат да създават сложни и добре структурирани писмени текстове, като есета, доклади и професионални писма, с правилно използване на стилистични и граматически

средства.

Граматика: Имат отлично владеене на граматическите нюанси на българския език, което им позволява да формулират сложни изречения и да използват различни времеви форми и граматични

конструкции правилно.

Лексика: Разполагат с богат и разнообразен лексикален запас, което им позволява да се изразяват точно и богато в различни контексти.

Културни Аспекти: Имат дълбоко разбиране за социокултурата на България и за детайлите от живота на българите.

What will you be able to do after the course?

На ниво B2, учащите достигат до по-висока степен на владеене на българския език, разширявайки своите умения в различни аспекти на езика. Ето какви умения обикновено се придобиват:

Слушане с разбиране: Способни са да разбират сложни и дълги текстове, както и да възприемат основните идеи от специализирани дискусии, лекции или презентации.

Четене: Могат да четат технически и сложни текстове, включително специализирани статии и документи, като разбират главните аргументи и детайли.

Устно общуване: Способни са да участват в сложни дискусии и дебати, като формулират ясни и добре структурирани аргументи, и могат да се адаптират към различни стилове на комуникация.

Писмено общуване: Могат да създават сложни и добре структурирани писмени текстове, като есета, доклади и професионални писма, с правилно използване на стилистични и граматически

средства.

Граматика: Имат отлично владеене на граматическите нюанси на българския език, което им позволява да формулират сложни изречения и да използват различни времеви форми и граматични

конструкции правилно.

Лексика: Разполагат с богат и разнообразен лексикален запас, което им позволява да се изразяват точно и богато в различни контексти.

Културни Аспекти: Имат дълбоко разбиране за социокултурата на България и за детайлите от живота на българите.

Take a free test

If you are not sure about your language level, take a free test on our platform.

 • Easy and fast
 • Test for each language
 • Overview of errors
 • Free consultations
Course content and outline

The course contains 14 lessons. The main topics are: introduction, rooms/my room, family, daily activities, appearance and character, external environment, shopping, nutrition, health, communication, holidays, hobbies, sports, entertainment, university, profession, work.

Лексика:

 • държави
 • националности
 • езици
 • учебни принадлежности
 • основни занимания
 • обзавеждане на стая
 • прилагателни за характеристики на стая
 • основни посоки
 • термини за родство
 • семейно положение
 • дни на седмицата
 • месеци
 • части на денонощието
 • основни ежедневни дейности, свързани с личен и обществен живот
 • работа
 • обучение
 • части на тялото
 • прилагателни за характеристика на външност
 • характер и лични качества
 • цветове
 • облекло
 • личен и градски транспорт
 • глаголи за движение
 • лични документи
 • магазин
 • пазар
 • банка
 • храни и ястия
 • прибори за хранене
 • действия, означаващи хранене или приготвяне на храна
 • обекти, действия и участници в заведения за обществено хранене
 • здравословно състояние, здравни заведения
 • участници, обекти и действия в здравни заведения
 • лексика, свързана с общуване по телефона
 • в пощата, гостуване, сватба, празници
 • на море, на планина, на екскурзия
 • пътуване с влак, автобус, кола, самолет
 • хотел, спорт, хоби, развлечения, театър
 • времето, сезоните
 • училище, университет, работа

Граматика:

 • Лични местоимения(именителен падеж)
 • Сегашно време на глаголите: съм, казвам се, говоря, имам
 • Твърдителни, отрицателни и въпросителни изречения, изискващи “да/не” отговор
 • Въпросителни изречения с откъде, кой, какво
 • Въпросителни изречения с нали
 • Предлози за местоположение
 • Числителни бройни (1—10)
 • Род и число на съществителните
 • Членуване на съществителните
 • Прилагателни, съгласуване
 • Притежателни местоимения (пълни форми), членуване
 • Винителен падеж на личните местоимения (кратки форми)
 • Числителни: бройни (над 10) и редни
 • Притежателни местоимения (кратки форми)
 • Сегашно време
 • Възвратни глаголи
 • Бъдеще време на глагола съм
 • Бъдеще време
 • Сложни изречения с когато, който
 • Въпросителни изречения с как; Въпросителни изречения с къде
 • Повелително наклонение
 • Да-конструкция
 • Вид на глагола
 • Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните
 • Диминутиви
 • Бъдеще време (отрицателна форма)
 • Дателен падеж на личните местоимения
 • Въпросителни, неопределителни и отрицателни местоимения за количество: колко, няколко, николко
 • Нещо и нищо
 • Употреба на минало неопределено време за означаване на факт
 • Пълни и кратки форми на личните местоимения във винителен и дателен падеж
 • Удвояване на обекта на действието
 • Минало свършено време
 • Безличии изречения
 • Изречения със за да; Изречения с ако
 • Минало несвършено време
Frequently Asked Questions
Courses at Intellect usually last between 2 and 3 months, during which time one language level is covered. In these hours you have included, in addition to live classes, work in our intelligent platform Intellect Modus.
Classes are usually held twice a week for 3 astronomical hours. It is possible that the course may be of a different intensity if this is necessary for you to get into the material more quickly.
Yes, we offer both face-to-face and online courses, on a dedicated language school platform called Intellect. If you would like to take a look at our online courses, visit www.intellectica.online.
Our teachers are qualified and have many years of experience in teaching foreign languages. You can view their profiles on our website or ask our administrator.
Each lesson includes grammar, vocabulary, listening, speaking and writing so that you can adequately develop all your senses. The programme is well balanced and gradually guides you through the language.
All teaching materials are purchased additionally. Intellect can provide you with materials, and you have the option to provide your own if you already have the textbook or wish to obtain it yourself.
Yes, we offer a free placement test that determines your language level with great accuracy. In most cases, we will ask you to complete this test to make sure that this really is your level and the group you are in is for you.
A personal diary for every Intellect student

My Intellect is your personal electronic diary that helps you quickly and easily keep track of all your activities, as well as solve quizzes for faster progress in your language learning.

Personalized training

This app is made entirely for you. You'll have reminders for every homework or test and never miss a new one.

Always be motivated and organised

Keep track of all your assignments and don't miss an opportunity to show what you've learned. We try to give you as much value and motivation as possible

Learn words with ease and Word by Intellect

Intellect Word! is a proprietary linguistic development program based on the principles of the SuperMemo+ space repetition model, in symbiosis with the works of Tony Buzan and Pimsleur, developed and built in Fibonacci's golden section. The research, production and implementation of the Intellect Word! project is the result of many years of work by the RND department of Intellect Schools.

Memorize more easily, methodically and quickly.

We will memorize and track your knowledge, allowing the words in your memory to be retold at the right moment.

Choose straight or reverse learning method.

In our practice of over 23+ years, we have found that there are two types of people: those who learn from the language they know better and those who learn from the language that is new to them.

Start learning words now

What do people think of us?

Our customers are our mirror. It is extremely important for us to receive sincere feedback about training with us.

A client who has completed training at Intellectica

Definitely the attitude of the teacher played a part, the teacher gave her all to help us learn the basics. She was quite understanding, explaining in detail. The material we took was very good. Thanks!

A client who has completed training at Intellectica

So far I am impressed with the patience, responsiveness, diligence, and attention I receive from our teacher. An exceptional teacher, I say this from the position of a teacher with over 30 years experience. A heartfelt thank you! I did not expect to have so much knowledge and develop my reading, speaking and writing skills in German after two weeks of training.

A client who has completed training at Intellectica

I would like to give our lady an Excellent rating because she is an Excellent educator and teacher. She was very good in leading our lessons, giving us the extra exercises and presenting the grammar in a very structured and synthesized way.

A client who has completed training at Intellectica

Everything was helpful - the explanations of the rules, the grammar exercises, the reading comprehension tests.

A client who has completed training at Intellectica

Very good teacher with a broken down teaching approach that met my expectations. I would continue my studies at a later stage.

A client who has completed training at Intellectica

I have no recommendations, you are great. You've achieved optimal workload with two visits a week. The volume of new material is also optimal. For the class end time, if we have questions there is an extension of a few minutes which is a positive. Sorry I didn't find you sooner.

Want to learn a new language?

Did you know that more than 65% of Europe's inhabitants speak 2 or more languages?

Take a free test