Общи условия

Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между Intellectica.online и ползвателите на сайта, по повод услугите предоставяни посредством неговото използване.

Използването на сайта на Intellectica.online е обвързано от настоящите общи условия за ползване. Чрез достъпа до (зареждането на) сайта, Вие приемате и се съгласявате с тях, като се задължавате да ги спазвате. С използването на сайта Вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта Intellectica.online. С подписването на договор Вие правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели в съответствие със Закона за електронната търговия. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като “Получател” и сайта като “Доставчик”, в рамките на предоставяните услуги. Чрез достъпа до интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу и/или не отговаряте на посочените изисквания, моля, не използвайте сайта https://intellectica.online/.

Това споразумение свързва ВАС с условията за използване на intellectica.online вкл. ("НИЕ", "КОМПАНИЯТА", „ФИРМАТА“ или "ПЛАТФОРМАТА"), софтуера, мобилните приложения, услугите или други предложения от нашия сайт. При използването на която и да е услуга на компанията или при кликване върху "Регистрация", Вие потвърждавате, че се обвързвате с условията на това споразумение. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение не използвайте предлаганите от нас услуги. Имайте предвид, че настоящите общи условия могат да бъдат променяни, без предизвестие.

I.Общи разпоредби

 1. Потребителят трябва да е над 18 години и законно да може да сключва договори; тя/той също приема това обвързващо споразумение, като се съгласява на всички условия изброени тук за използването на сайта и предлаганите услуги. В случай, че потребителят няма навършени 18 години, той/тя има право да сключва договори посредством родител/настойник.
 2. Потребителя разрешава intellectica.online да държи в автоматизирана база данни цялата лична информация, тъй като тя е необходима за адекватното предоставяне на услугата. С цел да се запазят анонимни личните данни, потребителят е информиран, че единствен управител на базата данни е intellectica.online.
 3. Данните, предоставени от потребителя в нашата база данни са защитени от системи за сигурност, които възпрепятстват достъпа на неоторизирани трети лица.
 4. Потребителят приема, че услугата е съгласувана с българското законодателство, а за тези които живеят в чужбина изрично се отказват от законодателството на съответната държава, дори да съответства с българския закон.
 5. Intellectica.online запазва правото да прави всички необходими промени в общите условия по всяко време.
 6. Доставката на услугите предоставени от Intellectica.online се извършва изцяло онлайн и не включва допълнителни такси.

II. Термини, използвани в Общите Условия

1. Основи /Основни понятия/

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • а) „Сайт” – интернет ресурс, достъпен чрез домейна Intellectica.online.
 • б) „Ползвател” – всяко лице, посетило и ползващо Сайта и неговата информационна система.
 • в) „Потребител” – Ползвател на Сайта, който се е регистрирал за ползване на услугата по закупуване на услуги, предоставени от името на конкретни търговци.
 • „Търговец” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя услуга, предмет на негово предложение, публикувано на Сайта.
 • „Услуга” – конкретна услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Търговец, която последния желае да промотира сред Ползвателите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия.
 • „Сделка” – публикувано в Сайта предложение на Търговец за закупуване от страна на Потребителите на Сайта на определени Услуги при специални цени и други специални условия.
 • „Договор за продажба” – сключен посредством Сайта договор между Търговец и Потребител за закупуване на конкретно предлаганите от Търговеца Услуги. Всяко използване на „Договори за продажба” (а също и във всякакви други възможни словосъчетания и словоформи в този смисъл) ще е със синонимно значение на „Договори за продажба на Стоки/Услуги”.
 • „Партньор” е всяко лице, с което Intellectica.online се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на потребителите на сайта.
 • „Преподавател” е всяко лице, което предоставя сесии на живо с учебна цел.
 • „Виртуална класна стая” е софтуерна платформа за провеждане на уеб конферентна връзка с обучителни цели.
 • „Електронен дневник” е учебен портал, където се съхранява учебното съдържание.

Платформата app.intellectica.online, дават възможност на потребители ("Потребители"), за да се свържат инструктори/лектори ("Преподаватели"), които предоставят сесии на живо, уроци и образователни услуги. Услугите предоставени от платформата включват, без ограничение, цялостна поддръжка и хостинг, и позволяват обратна връзка с потребителите.

Фирмата си запазва правото да редактира настоящите условия по свое усмотрение по всяко време, като публикува промените на сайта – Intellectica.online. Промените влизат в сила 30 (тридесет) дни след публикуване. Ако продължите да използвате услугите и след промяната им това означава, че Вие приемате тези промени.

Фирмата може да модифицира продуктите или да ги прекрати по всяко време ако не отговарят на условията.

Вие сте отговорни за интернет доставчика, всички такси и разходи, свързани с Вашият достъп до платформата, както и за компютърния хардуер и друго оборудване, необходимо за достъп и използване на услугите предоставени от Intellectica.online.

Всичко свързано с употребата, достъпа или други дейности предоставени от Intellectica.online трябва да бъдат в съответствие с всички приложими закони и разпоредби, включително закони, отнасящи се до авторското право, интелектуалната собственост и неприкосновеност на личния живот и личната идентичност. Във връзка с използването на продуктите и сайта, Вие не трябва да предоставяте невярна или съзнателно невярна информация; да копирате, разпространявате, променяте, преработвате, заличавате, потъмнявате, хаквате, или да влияете на предоставяните услугите; да вграждате сайта или продуктите; да ги представяте не трети лица или да давате неоторизиран достъп до профила ви на друго лице.

2. Допълнителни условия.

Всяка лична информация, предоставена във връзка с употребата на продуктите на сайта е предмет на нашата политика за поверителност, намиращ се на https://intellectica.online/obshti-usloviya, която е включена чрез препратка в настоящите Общи условия.

Ако сте преподавател (както е определено по-долу), вие сте обект на Условия за преподаватели, разположени на https://intellectica.online/obshti-usloviya, които са включени тук чрез препратка. Ако сте преподавател и е налице противоречие между тези Правила и условията на преподавателя, Общите условия на преподавател ще управляват/ще са главни за вас.

3. Общи условия.

Сайтът е място само за преподаватели и потребители. Ние носим отговорност за всички взаимодействия на тези две страни. Ние не сме отговорни за спорове, искове, загуби, щети от всякакъв вид, които биха могли да възникнат от или са свързани с провеждане на обучението. Ние не можем да контролираме изпратено съдържание, публикувано съдържание на платформата, и не гарантираме по никакъв начин надеждността, валидността, точността и верността им. Дружеството не носи отговорност за поддържане на такова съдържание и не носи отговорност за достъпа Ви или използването на всички представени съдържания, до степента, разрешена от приложимото законодателство.

Платформата и продуктите може да ви дадат достъп до връзки към уебсайтове на трети страни ("уебсайтове на трети страни"), пряко или чрез курсове. Платформата не поема отговорност, свързана с уебсайтовете на трети страни.

4. Поведение.

Може да имате достъп само до продукти със законни цели. Единствено вие сте отговорни за познаването и спазването на законите, правилата и наредбите, отнасящи се до употребата на продуктите. Вие поемате каквито и да било рискове от всички срещи или контакти между Вас и преподавателите или другите потребители на платформата.

5. Задължения на преподаватели (инструктори/лектори).

Ако сте Преподавател Вие декларирате, че:

 • Сте одобрени от платформата, която може да ви подкрепя или да прекрати взаимоотношения;
 • Вие ще бъдете отговорен за цялото съдържание, което предлагате на платформата. Също трябва да притежавате необходимите лицензи, права, съгласия, и разрешения, както и да имате правомощията да възпроизвеждате, разпространявате, да показвате публично, да общувате с потребителите, като декларирате че вашето съдържание не нарушава или не злоупотребява с интелектуалното право на собственост на трето лице;
 • Вие имате необходимите квалификации, пълномощия и опит, включително образование, обучение, знания и умения, за да преподавате и да предлагате услуги, чрез платформата;
 • Вие няма да публикувате неподходящи, обидни, расистки, омразни, сексистки, порнографски, невярни, подвеждащи, престъпни или клеветнически съдържания;
 • Вие няма да качвате на платформата, да изпращате по пощата или по друг начин нежелани съобщения или неразрешена реклама, рекламни материали, нежелана поща, спам, верижни писма, пирамидални схеми или всяка друга форма на привличане на клиенти (по търговски или по друг начин), чрез продуктите или към конкретен потребител;
 • Вие няма да използвате продукти за друга дейност освен за осигуряване на обучение и инструктаж за използването им от курсистите/потребителите на платформата;
 • Вие няма да се занимавате с дейност, която ще изисква Фирмата да получава лицензи, да плаща хонорари на трети лица, включително, плащане за авторски права, публично изпълнение на всякакви музикални произведения или звукозаписи;
 • Вие няма да копирате, променяте или разпространявате съдържание от сайта или платформата освен в предвидените в настоящото споразумение нужди;
 • Вие няма да пречите на други инструктори да предоставят услугите си или курсове по никакъв начин;
 • Вие ще поддържате вашата регистрация и информация за профила, като тази информация трябва да бъде точна и отговаряща на истината;
 • Вие трябва да реагирате незабавно на потребители търсещи Вашите услуги и да гарантирате качествена услуга, съизмерима със стандартите на вашата индустрия, описанието и инструкциите на услугата като цяло;

6. Специфични задължения на курсистите/потребителите ползващи сайта/платформата.

Ако сте потребител трябва да се съгласите със следните допълнителни правила и условия като декларирате, че:

 • Вие сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързани с информацията за ценообразуване, преди да използвате платформата;
 • Вие сте на възраст над 18, или, ако не, ще използвате услугите с участието, наблюдението и одобрението на родител или настойник.
 • Вие няма да качвате, споделяте или предавате никаква нежелана или неразрешена реклама, рекламни материали, нежелана поща, спам, верижни писма, пирамидални схеми или всяка друга форми на платформата;
 • Вие няма да публикувате неподходящо, обидно, расистко, омразно, сексистко, порнографско, невярно, подвеждащо, престъпни, клеветническо или друго неподходящо съдържание;
 • Вие няма да възпроизвеждате, разпространявате, представяте публично, да създавате производни обучения или да използвате съдържание от платформата, продуктите или курсовете;
 • Вие няма да разкривате никаква лична информация за инструктора/преподавателя, а в противен случай ще поемете цялата отговорност;
 • Вие не трябва да искате лична информация от инструктори/преподаватели или други потребители на платформата.

7. Регистрация.

За да използвате услугите предоставени от платформата, Вие ще трябва да се регистрирате, за да получите потребителско име и парола (Потребителски профил). Когато се регистрирате, информацията, която ни предоставяте по време на процеса на регистрация ще ни помогне в предлагането на подходящо съдържание към вас, както и за управление на мрежата. Единствено вие сте отговорни за поддържането на поверителността на Вашия профил, потребителско име, парола и за всички дейности, свързани или настъпили в рамките на Вашият профил. Вие декларирате и гарантирате, че информацията в профила ви ще бъде точна и актуална. Трябва да ни уведомите (а) незабавно за всяко неоторизирано използване на вашия акаунт и някакво друго нарушение на сигурността, и (б) трябва да сте сигурни, че сте излязли от акаунта си в края на всяка употреба на платформата. До степента, допустима съгласно приложимото законодателство, ние не можем и няма да носим отговорност за щети, произтичащи от Вашето неспазване на горните изисквания, или в резултат на използване на акаунта ви, със или без вашето знание, докато ни уведомите за неоторизирания достъп до акаунта ви.

Вие не може да прехвърляте Вашият профил на друго лице и нямате право да давате акаунта си на някой, без разрешението на титуляра на профила. В случаите, когато сте получили разрешение и искате да регистрирате друго лице, включително непълнолетно, да използва акаунта ви, Вие сте напълно отговорен за (1) онлайн поведението на този Потребител; (2) контрола на достъпа на потребителя и използването на продуктите; и (3) последствията от всякакви злоупотреби.

8. Съдържание, лицензи и разрешения.

Целият софтуер, технологии, дизайн, материали, информация, комуникации, текст, графики, линкове, електронни колекции, анимации, илюстрации, произведения на изкуството, аудио и видео клипове, снимки, картинки, коментари, идеи, и други данни или авторски права за съдържание, включително избора и договореностите се нарича "Съдържание". Когато Платформата ви осигурява съдържание, софтуер и продукти, се нарича "Фирмено съдържание". Съдържание качено, изпратено или споделено на платформата или чрез преподавателя се нарича "Лекторско съдържание". Съдържанието остава имуществена собственост на физическото или юридическо лице, за да го доставя/представя на потребителите на платформата, и е обект на закрила, без ограничение, по силата на Р.България и чуждите авторски права и други закони за интелектуална собственост.

Вие предоставяте на платформата правото и лиценза да разпространява публично описанието на курсовете и личностното ви представяне, както в каталога на Intellectica.online, така и на други сайтове като рекламна стратегия за привличане на потребители. Вие предоставяте разрешение на компанията да използва Вашето име, образ, изображение или глас във връзка с предлаганата от вас услуга, пускането й на пазара, насърчаване на потребителите, демонстрирайки им уменията ви, доколкото това е допустимо съгласно приложимото право. Независимо от горното, Вие имате право да редактирате цялото Ваше Съдържание на платформата по всяко време.

Като потребител, платформата Ви дава изключително, непрехвърлимо право на достъп, за което сте платили всички необходими такси, само за ваша лична, некомерсиална, образователна цел, чрез сайта и продуктите, в съответствие с настоящите Общи условия или ограничения, свързани с конкретни курсове или продукти. Всички други цели са изрично забранени. Вие не можете да възпроизвеждате, разпространявате, предавате, да възлагате, продавате, излъчвате, наемате, заемате, модифицирате, адаптирате, редактирате, създавате производни произведения, или по друг начин да прехвърляте или да използвате Лекторско съдържание или Фирмено съдържание освен при даване на изрично разрешение за това. Лекторското съдържание и Фирмено съдържание е лицензирано.

ФИРМАТА зачита/уважава всички авторски права и други закони, свързани със съдържанието и информацията и няма да толерира нарушение на тези закони. Използвате съдържанието на ваш риск и фирмата не носи отговорност. По- специално, ако вашето съдържание няма представяне и описание, вие гарантирате, че то съдържа само свободни за употреба материали, законни и полезни за потребителите. Ако смятате, че каченото съдържание на вашите курсове нарушава закона или е неточно или излага на риск ползвателя, цялата отговорност за това пада на вас. Ако смятате, че качено съдържание на трета страна нарушава някой закон за авторското право, Вие трябва да докладвате за това на платформата на следния имейл адрес: info@intellectica.online

9. Търговски марки.

Търговските марки и лога ("Търговски марки"), използвани на платформата са Наши регистрирани или нерегистрирани търговски марки или на нашите доставчици или трети лица и са защитени по силата на Р.България за търговските марки. Всички права са запазени и Вие не можете да ги променяте или да ги замъглявате, без нашето предварително одобрение.

10. Гаранция на курсовете.

Продуктите, съдържанието, курсовете, както и всякакви други материали, предоставяни на или чрез платформата се предлагат каквито са, без гаранция, доколкото е допустимо според приложимият закон, дружеството не включва гаранции за продаваемост, точност, свобода от грешки, годност на съдържанието.

12. Освобождаване от отговорност.

Вие заявявате, че ще защитавате и предпазвате Дружеството и неговите съдружници, служители, партньори, представители и доставчици от и срещу всички предвидими загуби, разноски, щети, разходи, искове и изисквания, включително адвокатски хонорари и свързаните с тях разходи и разноски, дължащи се или произтичащи от нарушение от Ваша страна.

13. Прекратяване.

Ние можем да прекратим употребата на продуктите ви веднага, без предупреждение, при всяко нарушение от Ваша страна на тези Условия. Ние можем да прекратим предлагането на всеки продукт, курс, или съдържание по всяко време (което ще прекрати Вашето право да предлагате курсове, ако сте преподавател), ако не спазвате тези условия. И вие можете да прекратите използването на платформата или продуктите по всяко време, или да прекратите достъп до тях, като се свържете с нас на info@intellectica.online (но тогава Курсистите, приети през Вашите курсове преди прекратяването ще продължат да имат достъп до тях до свършване на достъпа им).

14. Електронни съобщения.

Чрез използване на продукти/услуги предоставени от фирмата, Вие се съгласявате, да комуникираме с Вас по електронен път по отношение на сигурността, както и относно административни въпроси, свързани с употребата на продуктите.

15. Разни.

Тези Условия и всички политики, приложими за потребителите на платформата представляват цялостно споразумение между страните по отношение на предмета на договора, и замества всички предишни писмени или устни споразумения. Ограничителна клауза. Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия е установено, че е незаконна, невалидна или неприложима, то тази разпоредба ще бъде премахната от тези Условия, което няма да засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.

Отказ. Ако някоя от точките е отменена или променена, това може да стане само с писмен документ. Известие. Всяко уведомление или друго съобщение ще ви бъде изпратено в писмена форма, като ще бъдете уведомени по електронната поща, която сте задали за кореспонденция.

III. Услуги предоставяни посредством Сайта

 1. Посредством ползването на Сайта се предоставят както чисто информационни услуги, така и специални услуги за Потребителите на Сайта, свързани с осигуряване на възможност за закупуване на предлаганите от Търговците курсове при определени условия.
 2. Информационните услуги, предоставяни посредством Сайта, са безплатни за неговите Ползватели. Специалните услуги за Потребителите на Сайта са безплатни за тях. Потребителите заплащат единствено цената на закупените услуги, като за целта е необходимо да се регистрират по надлежния ред. Регистрацията е доброволна.
 3. Отношенията между Оператора, от една страна, и Ползвателите и Потребителите на Сайта, от друга страна, се уреждат от настоящите Общи условия за ползване. Услугите предоставяни на Търговците от страна на Оператора не са достъпни за първите посредством ползването на Сайта – отношенията между Оператора и Търговците се уреждат в отделни договори, сключени индивидуално с всеки от Търговците. Отношенията между Потребителите и Търговците, по повод сключването и изпълнението на Договорите за продажба между тях, се уреждат от условията на съответните Сделки, настоящите Общи условия за ползване, Общите условия за пазаруване и разпоредбите на приложимото право.

IV. Регистрация и абонамент на потребители

 1. С попълването на лични данни на страниците на Сайта, Ползвателите дават изричното си разрешение за събиране, обработване и съхранение на тези данни и за използването им за да се изготвят вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.
 2. Ползвателите, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационна форма. С натискането на бутона за регистрация, Ползвателите на Сайта декларират, че имат правото, пълномощията и дееспособността да приемат Сделките на Търговците и да бъдат обвързани с условията на тези Сделки.
 3. При извършване на регистрацията си, Ползвателите се задължават да предоставят верни и актуални данни. Ползвателите се задължават при промяна, своевременно да актуализират данните, посочени при регистрацията. В случай, че Ползвателите предоставят неверни и/или неактуални данни, Операторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията им и достъпа до клиентските им профили.
 4. В резултат на надлежно завършена регистрация, Операторът създава профил (акаунт) на Потребителя, отговарящ на потребителското име (вход), попълнено в регистрационния формуляр. Потребителите получават достъп до профилите си след като въведат потребителско име и парола в Сайта (влизане в системата). Потребителите носят пълна отговорност за опазването на своите пароли, както и за всички действия, които се извършват от тях или от трети лица чрез използването им.
 5. Потребителите имат право да се регистрират само по веднъж.
 6. Освен информацията предоставена посредством регистрационната форма, акаунтът съдържа и информация за дейността на Потребителите във връзка с ползването на услугата по закупуване.

V. Отговорност

1. а) Всички Ползватели се задължават да: спазват приложимото национално и международно законодателство, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърняват доброто име на другиго и да не призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядват фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да не се намесват в правилното действие на системата, да не извличат чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Сайта и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или друг вид; да не нарушават правата на интелектуална собственост на Оператора, както и да спазват всички други свои задължения по настоящите Общи условия за ползване.

б) Всички Ползватели дължат обезщетение на Оператора за всяко свое нарушение или неспазване на разпоредбите на тези Общи условия за ползване. Ползвателите се задължават да обезщетят и да освободят от отговорност Оператора при съдебни искове и други претенции на трети лица за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с нарушение или неспазване на разпоредбите на тези Общи условия за ползване.

2. Операторът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответните Стоки/Услуги.

3. Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. Операторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не само, поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

4. Операторът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Операторът си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на Сайта, а с приемането на настоящите Общи условия за ползване и използването на Сайта Ползвателите се съгласяват със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от тях информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство. Intellectica.online може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. Потребителите имат право да изтрият профилите си по всяко време, с което съответно ще премахнат всичките си лични данни от Сайта. В случай че Потребителите са се възползвали от услугите на Сайта за закупуване на предлаганите услуги, Операторът си запазва правото да съхрани данните на тези Потребители по повод на сключените Договори за продажба на алтернативен носител. Съхраняваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителите, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс и др.). Операторът не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица. Защитата на данните, предоставяни при заплащането на закупените услуги, се осигурява от съответните доставчици на платежни услуги.

2. Операторът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия.

3. Законът, приложим към отношенията между Ползвателите и Оператора по повод използването на Сайта, е българското право. Всички спорове, свързани с услугите, предоставени от Оператора посредством Сайта, следва да се разрешават от съответните компетентни съдилища на Република България.

4. Intellectica.online не носи отговорност в случай, че цитирани сайтове и препратки съдържат информация, която е неточна или невярна. Също така,не носи отговорност в случаите, когато линкове с информация от сайтовете е копирана или разпространена в уронващи или застрашаващи престижа други информационни пространства.

5. Някои от услугите на платформата Intellectica.online изискват задължителна регистрация.

6. Intellectica.online не носи отговорност в случай, че продукт закупен от сайта не отговаря на очакванията Ви и/или не Ви удовлетворява. Също така, не носим отговорност в случаите, когато трета страна по договора не изпълнява коректно задълженията и отговорностите си към Вас.

7. Intellectica.online не може да гарантира, че сайтовете ще работят при форсмажорни обстоятелства и не носи отговорност в случай, че възникне проблем при използването им, когато отговорността за това е на трети лица/компании.

8. Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила.

9. Клиентът има възможност да заплати предоставената от "Интелектика" ЕООД услуга, в един от следните варианти: банков превод, плащане на място, плащане чрез виртуален ПОС терминал(плащане с банкова карта), ePay, EasyPay и PayPal.

10. Всеки клиент може да се откаже от направената от него поръчка за услуга, предоставена от "Интелектика" ЕООД, не по-късно от 48 часа преди датата по договор. При отказ от поръчка в регламентирания срок, клиентът не дължи такса.

11. При отказ от направена поръчка до 48 часа преди предоставяне на услугата, в случай, че плащането е извършено чрез банкова карта, "Интелектика" ЕООД възстановява заплатените суми чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 3 работни дни.

≡ Общи условия