Bulgarian B1

Who is it suitable for?

The Bulgarian language course for foreigners at B1 level represents a key moment in language education, where students now move on to a more advanced stage of their studies. During this course, they will expand their vocabulary and grammar skills, enabling them to communicate more freely and effectively in a variety of situations. Students will learn to analyse and compose complex texts, to lead discussions on a variety of topics and to express their opinions with a high degree of clarity and accuracy. At the same time, the course emphasizes the importance of cultural understanding by including discussion of Bulgarian traditions, history, and social norms. Overall, the B1 level serves as a springboard that prepares students for deeper language study and enriches their ability to engage with Bulgarian culture on a deeper level.

What will you be able to do after the course?

Когато човек завърши курс на ниво B1 по български език, той ще има вече по-развити умения и възможности за комуникация. Ето основните умения, които след преминаване на курс в Интелект ще придобиете:

Слушане с разбиране: Способност да следи и разбира дълги разговори и дискусии, както и да възприема основната информация от аудио- и видеоматериали на стандартен български език.

Четене: В състояние е да чете и разбира различни видове текстове - от новинарски статии до литературни произведения, като идентифицира основни идеи и аргументи.

Устно общуване: Може да води разговори на разнообразни теми, да изразява своите мнения, чувства и планове с по-голяма яснота и точност, и да реагира адекватно на мненията на другите.

Писмено общуване: Умее да съставя много разнообразни писмени текстове, включително есета, отчети и писма, като използва богат и разнообразен езиков ресурс.

Граматика: Има добро владеене на граматическите структури на българския език, което му позволява да формулира сложни изречения с правилно използване на различни времена и граматични конструкции.

Лексика: Познава по-широк набор от думи и фрази, което му позволява да се изразява богато и точно в различни контексти.

Културни Аспекти: Има по-дълбоко разбиране за българската култура, история и традиции, което обогатява неговата комуникативна компетентност с културен аспект.

След завършване на ниво B1, обучаващият би трябвало да е достатъчно подготвен да се справя с повечето ежедневни комуникативни ситуации и да продължи към по-напреднало ниво на езикова подготовка (B2).

What will you be able to do after the course?

Когато човек завърши курс на ниво B1 по български език, той ще има вече по-развити умения и възможности за комуникация. Ето основните умения, които след преминаване на курс в Интелект ще придобиете:

Слушане с разбиране: Способност да следи и разбира дълги разговори и дискусии, както и да възприема основната информация от аудио- и видеоматериали на стандартен български език.

Четене: В състояние е да чете и разбира различни видове текстове - от новинарски статии до литературни произведения, като идентифицира основни идеи и аргументи.

Устно общуване: Може да води разговори на разнообразни теми, да изразява своите мнения, чувства и планове с по-голяма яснота и точност, и да реагира адекватно на мненията на другите.

Писмено общуване: Умее да съставя много разнообразни писмени текстове, включително есета, отчети и писма, като използва богат и разнообразен езиков ресурс.

Граматика: Има добро владеене на граматическите структури на българския език, което му позволява да формулира сложни изречения с правилно използване на различни времена и граматични конструкции.

Лексика: Познава по-широк набор от думи и фрази, което му позволява да се изразява богато и точно в различни контексти.

Културни Аспекти: Има по-дълбоко разбиране за българската култура, история и традиции, което обогатява неговата комуникативна компетентност с културен аспект.

След завършване на ниво B1, обучаващият би трябвало да е достатъчно подготвен да се справя с повечето ежедневни комуникативни ситуации и да продължи към по-напреднало ниво на езикова подготовка (B2).

Take a free test

If you are not sure about your language level, take a free test on our platform.

 • Easy and fast
 • Test for each language
 • Overview of errors
 • Free consultations
Course content and outline

Курсът съдържа 15 урока.

Лексика:

 • Запознанства, приятелства, моето семейство
 • Нищо особено, просто ежедневие
 • Страст към пазаруване
 • Заповядайте на гости
 • Когато сме болни
 • Професия, обучение
 • Медиите, без които не можем
 • Интереси, хоби, свободно врем
 • Минало, настояще
 • Пътуване, туризъм
 • Услуги
 • Природа
 • Стереотипи
 • Празници и обичаи

Граматика:

 • Названия за националности и страни
 • Въпросителни изречения
 • Лични местоимения
 • Притежателни местоимения
 • Сегашно време на глаголите
 • Възвратни глаголи в българския език
 • Прилагателни: съгласуване по род и число
 • Степенуване
 • Множествено число
 • Бройни форми на съществителните
 • Повелително наклонение
 • Изречения за причина
 • Изразяване на необходимост и забрана
 • Бъдеще време
 • Названия на професии
 • Глаголи да-конструкции
 • Минало свършено време
 • Въпросителни, отрицателни и неопределителни местоимения
 • Минало неопределено време
 • Вид на глаголите
 • Рекция на глаголите
 • Бъдеще време – отрицателна форма
 • Условно наклонение
 • Предлози с темпорални и локални значения
 • Преизказно минало свършено време
Frequently Asked Questions
Courses at Intellect usually last between 2 and 3 months, during which time one language level is covered. In these hours you have included, in addition to live classes, work in our intelligent platform Intellect Modus.
Classes are usually held twice a week for 3 astronomical hours. It is possible that the course may be of a different intensity if this is necessary for you to get into the material more quickly.
Yes, we offer both face-to-face and online courses, on a dedicated language school platform called Intellect. If you would like to take a look at our online courses, visit www.intellectica.online.
Our teachers are qualified and have many years of experience in teaching foreign languages. You can view their profiles on our website or ask our administrator.
Each lesson includes grammar, vocabulary, listening, speaking and writing so that you can adequately develop all your senses. The programme is well balanced and gradually guides you through the language.
All teaching materials are purchased additionally. Intellect can provide you with materials, and you have the option to provide your own if you already have the textbook or wish to obtain it yourself.
Yes, we offer a free placement test that determines your language level with great accuracy. In most cases, we will ask you to complete this test to make sure that this really is your level and the group you are in is for you.
A personal diary for every Intellect student

My Intellect is your personal electronic diary that helps you quickly and easily keep track of all your activities, as well as solve quizzes for faster progress in your language learning.

Personalized training

This app is made entirely for you. You'll have reminders for every homework or test and never miss a new one.

Always be motivated and organised

Keep track of all your assignments and don't miss an opportunity to show what you've learned. We try to give you as much value and motivation as possible

Learn words with ease and Word by Intellect

Intellect Word! is a proprietary linguistic development program based on the principles of the SuperMemo+ space repetition model, in symbiosis with the works of Tony Buzan and Pimsleur, developed and built in Fibonacci's golden section. The research, production and implementation of the Intellect Word! project is the result of many years of work by the RND department of Intellect Schools.

Memorize more easily, methodically and quickly.

We will memorize and track your knowledge, allowing the words in your memory to be retold at the right moment.

Choose straight or reverse learning method.

In our practice of over 23+ years, we have found that there are two types of people: those who learn from the language they know better and those who learn from the language that is new to them.

Start learning words now

What do people think of us?

Our customers are our mirror. It is extremely important for us to receive sincere feedback about training with us.

A client who has completed training at Intellectica

I would like to thank the whole team for the opportunity to learn English. Very honest and kind women. The lady is a very high level teacher. I'm glad I came across her and she stimulated me to continue learning the language. Special congratulations for the organization of the classes and the learning system. Enjoyable lessons that give you the knowledge you need.

A client who has completed training at Intellectica

Very good teacher with a broken down teaching approach that met my expectations. I would continue my studies at a later stage.

A client who has completed training at Intellectica

Definitely the attitude of the teacher played a part, the teacher gave her all to help us learn the basics. She was quite understanding, explaining in detail. The material we took was very good. Thanks!

A client who has completed training at Intellectica

Everything was helpful - the explanations of the rules, the grammar exercises, the reading comprehension tests.

A client who has completed training at Intellectica

I have no recommendations for the school. I am satisfied with the course and will enroll in the next level.

A client who has completed training at Intellectica

I'm still taking the course, but I would say I'm finding it extremely useful: - The right attitude of our teacher, we are in different age groups and goals and she finds the way and the way to motivate us to build up .

Want to learn a new language?

Did you know that more than 65% of Europe's inhabitants speak 2 or more languages?

Take a free test