Bulgarian A1

Who is it suitable for?

The Bulgarian Language for Foreigners course, level A1, is an introduction to the Bulgarian language and cultural environment where students can take their first steps in language acquisition. The level focuses on teaching basic language skills, including understanding everyday and commonly used phrases, as well as reading simple texts of a clear and standard nature. Participants will be prepared to hold short conversations in which they can ask and answer simple questions about personal information, location and affiliations. In addition, the course includes an introduction to the basic grammatical structures of the English language and written communication exercises. The cultural aspect is emphasized as students enter the world of Bulgarian traditions and customs, which contributes to a more comprehensive and enriched language learning experience.

What will you be able to do after the course?

Ниво А1 представлява началната стъпка на езиково усвояване според Критериите на Общоевропейската езикова рамка (CEFR). След като едно лице премине през това ниво при изучаването на българския език, той притежава следните компетенции:

Слушане с разбиране: В състояние е да осмисля обикновени и често срещани фрази, които са в тясна връзка с неговите основни потребности.

Четене: Способен е да анализира кратки и прости текстови материали, особено такива с ясен и стандартизиран характер като реклами или менюта.

Устно комуникиране: Може да участва в кратки диалози, ако другата страна говори леко и разбираемо, и е готова да предостави помощ. Може да формулира и отговаря на базови въпроси относно лична информация, местоположение и принадлежности.

Писмена комуникация: В състояние е да съставя кратки и основни бележки или съобщения, както и да попълва анкети с лична информация, като например в хотел или на граничен пункт.

Граматика: Осведомен е и може да прилага базови граматични конструкции и повседневни фрази, включително употребата на настояще време за някои основни глаголи.

Лексика: Притежава ограничен обхват от думи и фрази, които му позволяват да отговори на специфични нужди в определени обстоятелства.

Културни особености: Има начално знание за някои от културните характеристики на говорещите български.

Трябва да се отбележи, че ниво А1 е просто входната точка на езиковото усвояване. След завършване на този етап, учащите трябва да преминат към по-високо ниво (А2), за да продължат да усъвършенстват своите езикови умения и да достигнат по-високо ниво на владеене на българския език.

What will you be able to do after the course?

Ниво А1 представлява началната стъпка на езиково усвояване според Критериите на Общоевропейската езикова рамка (CEFR). След като едно лице премине през това ниво при изучаването на българския език, той притежава следните компетенции:

Слушане с разбиране: В състояние е да осмисля обикновени и често срещани фрази, които са в тясна връзка с неговите основни потребности.

Четене: Способен е да анализира кратки и прости текстови материали, особено такива с ясен и стандартизиран характер като реклами или менюта.

Устно комуникиране: Може да участва в кратки диалози, ако другата страна говори леко и разбираемо, и е готова да предостави помощ. Може да формулира и отговаря на базови въпроси относно лична информация, местоположение и принадлежности.

Писмена комуникация: В състояние е да съставя кратки и основни бележки или съобщения, както и да попълва анкети с лична информация, като например в хотел или на граничен пункт.

Граматика: Осведомен е и може да прилага базови граматични конструкции и повседневни фрази, включително употребата на настояще време за някои основни глаголи.

Лексика: Притежава ограничен обхват от думи и фрази, които му позволяват да отговори на специфични нужди в определени обстоятелства.

Културни особености: Има начално знание за някои от културните характеристики на говорещите български.

Трябва да се отбележи, че ниво А1 е просто входната точка на езиковото усвояване. След завършване на този етап, учащите трябва да преминат към по-високо ниво (А2), за да продължат да усъвършенстват своите езикови умения и да достигнат по-високо ниво на владеене на българския език.

Take a free test

If you are not sure about your language level, take a free test on our platform.

 • Easy and fast
 • Test for each language
 • Overview of errors
 • Free consultations
Course content and outline

The course contains 14 lessons. The main topics are: introductions, rooms/my room, family, daily activities, appearance and character, external environment, shopping, nutrition, health, communications, holidays, hobbies, sports, entertainment, university, profession, work.

Лексика:

 • държави
 • националности
 • езици
 • учебни принадлежности
 • основни занимания
 • обзавеждане на стая
 • прилагателни за характеристики на стая
 • основни посоки
 • термини за родство
 • семейно положение
 • дни на седмицата
 • месеци
 • части на денонощието
 • основни ежедневни дейности, свързани с личен и обществен живот
 • работа
 • обучение
 • части на тялото
 • прилагателни за характеристика на външност
 • характер и лични качества
 • цветове
 • облекло
 • личен и градски транспорт
 • глаголи за движение
 • лични документи
 • магазин
 • пазар
 • банка
 • храни и ястия
 • прибори за хранене
 • действия, означаващи хранене или приготвяне на храна
 • обекти, действия и участници в заведения за обществено хранене
 • здравословно състояние, здравни заведения
 • участници, обекти и действия в здравни заведения
 • лексика, свързана с общуване по телефона
 • в пощата, гостуване, сватба, празници
 • на море, на планина, на екскурзия
 • пътуване с влак, автобус, кола, самолет
 • хотел, спорт, хоби, развлечения, театър
 • времето, сезоните
 • училище, университет, работа

Граматика:

 • Лични местоимения(именителен падеж)
 • Сегашно време на глаголите: съм, казвам се, говоря, имам
 • Твърдителни, отрицателни и въпросителни изречения, изискващи “да/не” отговор
 • Въпросителни изречения с откъде, кой, какво
 • Въпросителни изречения с нали
 • Предлози за местоположение
 • Числителни бройни (1—10)
 • Род и число на съществителните
 • Членуване на съществителните
 • Прилагателни, съгласуване
 • Притежателни местоимения (пълни форми), членуване
 • Винителен падеж на личните местоимения (кратки форми)
 • Числителни: бройни (над 10) и редни
 • Притежателни местоимения (кратки форми)
 • Сегашно време
 • Възвратни глаголи
 • Бъдеще време на глагола съм
 • Бъдеще време
 • Сложни изречения с когато, който
 • Въпросителни изречения с как; Въпросителни изречения с къде
 • Повелително наклонение
 • Да-конструкция
 • Вид на глагола
 • Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните
 • Диминутиви
 • Бъдеще време (отрицателна форма)
 • Дателен падеж на личните местоимения
 • Въпросителни, неопределителни и отрицателни местоимения за количество: колко, няколко, николко
 • Нещо и нищо
 • Употреба на минало неопределено време за означаване на факт
 • Пълни и кратки форми на личните местоимения във винителен и дателен падеж
 • Удвояване на обекта на действието
 • Минало свършено време
 • Безличии изречения
 • Изречения със за да; Изречения с ако
 • Минало несвършено време
Frequently Asked Questions
Courses at Intellect usually last between 2 and 3 months, during which time one language level is covered. In these hours you have included, in addition to live classes, work in our intelligent platform Intellect Modus.
Classes are usually held twice a week for 3 astronomical hours. It is possible that the course may be of a different intensity if this is necessary for you to get into the material more quickly.
Yes, we offer both face-to-face and online courses, on a dedicated language school platform called Intellect. If you would like to take a look at our online courses, visit www.intellectica.online.
Our teachers are qualified and have many years of experience in teaching foreign languages. You can view their profiles on our website or ask our administrator.
Each lesson includes grammar, vocabulary, listening, speaking and writing so that you can adequately develop all your senses. The programme is well balanced and gradually guides you through the language.
All teaching materials are purchased additionally. Intellect can provide you with materials, and you have the option to provide your own if you already have the textbook or wish to obtain it yourself.
Yes, we offer a free placement test that determines your language level with great accuracy. In most cases, we will ask you to complete this test to make sure that this really is your level and the group you are in is for you.
A personal diary for every Intellect student

My Intellect is your personal electronic diary that helps you quickly and easily keep track of all your activities, as well as solve quizzes for faster progress in your language learning.

Personalized training

This app is made entirely for you. You'll have reminders for every homework or test and never miss a new one.

Always be motivated and organised

Keep track of all your assignments and don't miss an opportunity to show what you've learned. We try to give you as much value and motivation as possible

Learn words with ease and Word by Intellect

Intellect Word! is a proprietary linguistic development program based on the principles of the SuperMemo+ space repetition model, in symbiosis with the works of Tony Buzan and Pimsleur, developed and built in Fibonacci's golden section. The research, production and implementation of the Intellect Word! project is the result of many years of work by the RND department of Intellect Schools.

Memorize more easily, methodically and quickly.

We will memorize and track your knowledge, allowing the words in your memory to be retold at the right moment.

Choose straight or reverse learning method.

In our practice of over 23+ years, we have found that there are two types of people: those who learn from the language they know better and those who learn from the language that is new to them.

Start learning words now

What do people think of us?

Our customers are our mirror. It is extremely important for us to receive sincere feedback about training with us.

A client who has completed training at Intellectica

I have no recommendations, you are great. You've achieved optimal workload with two visits a week. The volume of new material is also optimal. For the class end time, if we have questions there is an extension of a few minutes which is a positive. Sorry I didn't find you sooner.

A client who has completed training at Intellectica

I would like to thank the whole team for the opportunity to learn English. Very honest and kind women. The lady is a very high level teacher. I'm glad I came across her and she stimulated me to continue learning the language. Special congratulations for the organization of the classes and the learning system. Enjoyable lessons that give you the knowledge you need.

A client who has completed training at Intellectica

Very good teacher with a broken down teaching approach that met my expectations. I would continue my studies at a later stage.

A client who has completed training at Intellectica

With gratitude for the very high and professional level of teaching - with dedication and at the same time - flexibility to the level of learners, optimal pace, clear and concise presentation of grammar rules.

A client who has completed training at Intellectica

My tutor is a unique professional! Idea/Recommendation - when training IT people (like our group), a module could be inserted that is missing in the standard textbook and curriculum, but would be useful from the start - for additional email writing and IT-oriented information.

A client who has completed training at Intellectica

I would like to express my immense gratitude to my tutor, thank you for your professional attitude, patience and calmness. I was very comfortable throughout, I felt no anxiety and things happened with ease. I am also grateful for the invaluable advice and support and I would like to say that the training was very useful for me. I would recommend Intellect to anyone interested in language training. Thank you once again.

Want to learn a new language?

Did you know that more than 65% of Europe's inhabitants speak 2 or more languages?

Take a free test